Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

01 februari 2018


Beste leden van PTC,

Graag nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering  op zondag 18 februari 2018 vanaf 14.00 uur in het clubgebouw van PTC. De agenda, notulen van de vorige ALV en het financieel verslag zijn op 31 januari per mail naar alle leden verstuurd.

Tijdens de ALV zullen we u informeren over onze plannen voor groot onderhoud op zowel de gravel banen (1 en 2) als op de SmashCourt banen (3, 4 en 5). Omdat de kosten hiervan hoger zijn dan € 5.000,- willen we deze beslissing aan onze leden voorleggen. Ook zullen we onze nieuwe website en de  club-app (voor iOS en Android) deze middag lanceren.

Daarnaast vragen wij uw bijzondere aandacht voor agendapunt 7. Als bestuur hebben we de ambitie om een actieve vereniging te zijn voor jong en oud. Om deze ambitie te kunnen realiseren zijn we alleen wel afhankelijk van de inzet van onze leden. Het is absoluut noodzakelijk om meer mensen bij de vereniging te betrekken die in een project of commissie een bijdrage willen leveren aan onze vereniging. Een aantal leden heeft besloten te stoppen met hun commissie- of bestuurswerk waardoor we dringend behoefte hebben aan ‘vers bloed’. We willen graag op korte termijn een brainstorm-sessie organiseren om met zo veel mogelijk ‘vrienden van PTC’  na te denken over de wijze hoe we alle taken binnen onze vereniging zo goed mogelijk kunnen verdelen. Ruud Seriese heeft aangegeven deze sessie voor te willen zitten. Een datum zullen we zo snel mogelijk communiceren!

Tijdens de ALV zijn een aantal belangrjike zaken te bespreken. Wij hopen dan ook oprecht dat de Algemene Ledenvergadering op 18 februari druk bezocht zal worden!

Indien u interesse heeft in één van de vacatures maar niet op de ALV aanwezig kunt u altijd contact opnemen met Arjan Levisson op telefoonnummer 06 2024 4843.

Graag tot 18 februari!

Namens het bestuur,
Arjan Levisson

Agenda Algemene ledenvergadering PTC
Datum            :  18 februari 2018
Aanvang         :  14.00 uur

1.     Opening
2.     Vaststellen agenda
3.     Notulen jaarvergadering 19 februari 2017
4.     Verslagen vanuit de commissies
 • Banen en park
 • Technische commissie
 • Jeugdcommissie
 • Barcommissie
5.     Financiën
 • Financieel jaarverslag 2017
 • Begroting 2018
 • Voorstel verhoging contributie
6.     Kascommissie
 • Goedkeuring financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018
 • Kiezen kascommissie 2018
7.     Voorstel nieuwe organisatiestructuur PTC + vacatures
 • Vacature bestuursfunctie: Baan- en Park Zaken (reeds openstaande vacature)
 • Vacature bestuursfunctie: Tennis zaken (aftredend Marike Godvliet)
 • Vacature commissie: ledenwerving en behoud (nieuwe commissie)
 • Vacature commissie: communicatie (nieuwe commissie)
 • Vacature commissie: voorzitter jeugdcommissie (aftredend Marike Godvliet)
 • Vacature commissie: voorzitter technische commissie (aftredend Leon van Bokkel en Wicher Verkroost)
 • Vacature commissie: voorzitter senioren commissie (nieuwe commissie)
 • Vacature commissie: voorzitter open toernooi commissie (aftredend Marike Godvliet)
 • Vacature commissie: clubkampioenschappen (aftredende commissie)
 • Vacature commissie: vereniging competitie leider (aftredend Rogier Hessing)
8.     Toelichting nieuwe website en clubapp

9.     Uitreiking ‘De Bal van Ruud’

10.  Rondvraag en sluiting 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

(078) 615 17 19

Address

Postbus 57
3350 AB Papendrecht
Nederland