Huishoudelijk reglement


Artikel 1
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het geldende reglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of verantwoordelijke commissie en/of door het bestuur aangewezen functionaris.Tenniskleding en voor tennisbanen geschikt schoeisel is op de baan voorgeschreven.

Artikel 2
De leden zijn verplicht adresveranderingen zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie op te geven. Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het inschrijfgeld te voldoen binnen 4 weken na datum rekening.

Artikel 3
Seniorleden zijn verplicht volgens een door het bestuur vast te stellen rooster tweemaal per jaar bar-of keukendienst te vervullen. Bij niet nakoming van de verplichting is het bestuur bevoegd het betreffende lid een boete op te leggen van € 75,- per keer. Bij herhaalde overtreding en/of het niet betalen van de boete kan het bestuur tot schorsing van maximaal vier weken van het betreffende lid besluiten, onverminderd het bepaalde in artikel 7 van de statuten.

Artikel 4
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en/of commissie-vergaderingen), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.

Artikel 5
Ondersteunende leden als bedoeld in artikel 4, lid 5 van de statuten worden onderverdeeld in:

Ondersteunende leden met een beperkt speelrecht van drie maal per verenigingsjaar. Zij betalen een vergoeding van € 40,- per jaar of zoveel meer als door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
Ondersteunende leden zonder speelrecht. Zij betalen een vergoeding van € 25,- per jaar, of zoveel meer als telkenmale door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

Artikel 6
Leden, als bedoeld in artikel 4, lid 2 en 3 van de statuten hebben het recht vijf maal per jaar een niet-lid te introduceren. Opgeven van introducee kan via de Clubapp. De kosten voor een introducee zijn 3,75 per 30 minuten en kunnen in de Clubapp worden afgerekend.

Artikel 7
Jeugdleden hebben geen speelrecht op werkdagen na 18.00 uur, tenzij anders is bepaald in het door het bestuur vastgestelde baanreglement of baanschema.

Artikel 8
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wenselijk achten. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 9
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van een schrijven aan ieder bestuurslid aan het bij de secretaris bekende (e-mail)adres, tenminste 14 dagen voor de datum van de vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste 3 bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 10
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, en/of leden van verdienste. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaat / kandidaten een eventuele benoeming zal / zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 11
Een besluit van, of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt van de vergadering, is ongeldig met inachtneming van artikel 16 lid 9 en 10 van de statuten. Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen, of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen - blanco stemmen daaronder niet begrepen - en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding van de vereniging.

Artikel 12
De agenda van de algemene vergadering bevat behalve de uit de statuten of voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen voor de verzending van de convocatie door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 13
Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

Artikel 14
De algemene vergadering kan een of meerdere commissies benoemen voor de duur van een jaar, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissies en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissie- met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten - kan te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 15
De commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor een jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van één van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van het lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Artikel 16
Door de algemene vergadering wordt, voor de duur van een jaar een technische commissie gekozen, (hierna aangeduid als TC), bestaande uit een oneven aantal leden. Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de TC.

Artikel 17
De werkzaamheden van de TC bestaan uit het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden.

Artikel 18
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen van de stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 19
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten anonieme briefjes. Ter bepaling van het resultaat van de stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 20
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts een persoon worden gekozen, die kandidaat is gesteld op de wijze als bij statuten of huishoudelijk reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Artikel 21
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemmen mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgevoerd. Ieder jaar treedt 1/3 van het aantal bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreden als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9 lid 10 van de statuten genoemde adviseurs. Aftredende functionarissen zijn herkiesbaar. De verkiezing van bestuursleden ter vervanging van de aftredenden geschiedt in de eerste algemene vergadering waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 22
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meerdere door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 23
Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 24
Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 5 van de statuten wordt vastgesteld op € 5000,-, of zoveel meer als telkenjare wordt vastgesteld door de algemene vergadering

Artikel 25
Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden. Van de administratie moet aan ieder lid die daarom verzoekt, binnen een week inzage worden verstrekt. De administratie is uitsluitend voor intern gebruik , met uitzondering van de KNLTB.

Artikel 26
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de statuten dient vermeld te worden: voornamen, achternaam, woonplaats, adres, geboortedatum en eventuele speelsterkte tevens zal bij dit formulier een pasfoto moeten worden overlegd.

Artikel 27
De huisregels, het huishoudelijk reglement en het bestuursreglement zullen aan de leden ter beschikking worden gesteld. De statuten zijn op aanvraag bij het bestuur verkrijgbaar tegen vergoeding van de kosten. In afwijking van de statuten 11.2 wordt besloten dat het bestuur de ruimte krijgt de algemene vergadering te verschuiven naar de maand maart. E.e.a. om het bestuur in staat te stellen de leden vooraf uitgebreide informatie te verstrekken over de te behandelen agendapunten.

Artikel 28
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering van 14 december 1978. toevoeging artikel 2 vastgesteld door de algemene vergadering van 30 januari 1984. Wijzigingen artikelen 1, 3 en 20 vastgesteld door de algemene vergadering van 27 januari 1992. Wijziging artikel 17 en 27 vastgesteld door algemene vergadering van 2 maart 2009.